ความจริงของโควิด 19 – นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

3
36780

หลักฐานประกอบข้อมูลที่ท่านอาจารย์ อ้างถึงในคลิป

PCR ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่และโควิดได้ 

“CDC encourages laboratories to consider adoption of a multiplexed method that can facilitate detection and differentiation of SARS-CoV-2 and influenza viruses. ” 

CDC ส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการพิจารณาการนำวิธีการแบบมัลติเพล็กซ์มาใช้ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการตรวจจับและแยกความแตกต่างของ SARS-CoV-2 และไวรัสไข้หวัดใหญ่

https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html

ค่า CT ในการตรวจโควิดด้วย PCR สำหรับ Breakthrough Infection หรือ ผู้ที่ฉีดแล้ว ตั้งไว้ที่ 28

Highlights 1
Objective
COVID-19 vaccine breakthrough case investigation
Information for public health, clinical, and reference laboratories
Investigate SARS-CoV-2 infections among people who received COVID-19 vaccine to identify trends or clustering in demographic, the administered vaccine, or the infecting virus.

translation 1
วัตถุประสงค์
การตรวจผู้ป่วย Breakthrough (ผู้ป่วยที่ฉีด วัคซีนโควิด-19 แล้ว)
ข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการสาธารณสุข คลินิก และห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 เพื่อระบุแนวโน้มหรือการจัดกลุ่มในกลุ่มประชากร ที่รับวัคซีนแล้ว หรือติดไวรัส

highlight 2
Clinical specimens for sequencing should have an RT-PCR Ct value ≤28.

translation 2
ตัวอย่างทางคลินิกสำหรับการจัดลำดับควรมีค่า RT-PCR Ct ≤28

ที่มา: https://bit.ly/2YyXAAG

แต่ก่อนหน้านี้ ค่า CT ถูกตั้งไว้ที่ 40-50 –> อ่านเพิ่มเติมที่ https://rookon.com/?p=5698


CDC ถูกเรียกมาในสภา เพื่ออธิบายวิธีการนับ การเสียชีวิต การนับผู้ป่วยในโรลพยาบาล ศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดที่ https://rookon.com/?p=5536


กฎหมายการให้สัปเหร่อตัดสินสาเหตุการเสียชีวิต

Highlight 1
Guidance for doctors completing Medical Certificates of Cause of Death in England and Wales

translation 1
คำแนะนำสำหรับแพทย์ที่กรอกใบรับรองแพทย์สาเหตุการตายในอังกฤษและเวลส์

Highlight 2
Deaths are required by law to be registered within 5 days of their occurrence unless there is to be a coroner’s post mortem or an inquest.

translation 2
กฎหมายกำหนดให้การเสียชีวิตต้องจดทะเบียนภายใน 5 วันนับจากวันที่เกิดขึ้น เว้นแต่จะต้องสอบสวน หรือ ชันสูตรศพโดยสัปเหร่อ

Highlight 3 (found in point 3)
“Medical practitioners are required to certify causes of death “to the best of their knowledge and belief. Without diagnostic proof” “

translation 3
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรับรองสาเหตุการตาย “เท่าที่ตนรู้และเชื่ออย่างดีที่สุด โดยไม่ต้องมีหลักฐานการวินิจฉัย”

Highlight 4
When a death is referred, it is up to the coroner to decide whether or not it should be investigated further.

translation 4
เมื่อมีการอ้างถึงการเสียชีวิต ขึ้นอยู่กับสัปเหร่อที่จะตัดสินใจว่าควรสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่

ที่มา : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/877302/guidance-for-doctors-completing-medical-certificates-of-cause-of-death-covid-19.pd


การเสียชีวิตจากโควิด 6% ที่เหลือ 94% มาจากโรคอื่นๆ โดยเฉลี่ย 2.9 โรค

Highlight 1

For 6% of the deaths, COVID-19 was the only cause mentioned. For deaths with conditions or causes in addition to COVID-19, on average, there were 2.9 additional conditions or causes per death.

translation 1
สำหรับ 6% ของผู้เสียชีวิต COVID-19 เป็นสาเหตุเดียวที่กล่าวถึง ผู้เสียชีวิตที่มีภาวะหรือสาเหตุนอกเหนือจาก COVID-19 โดยเฉลี่ยมี 2.9 สาเหตุเพิ่มเติมต่อการเสียชีวิต

highlight 2
94% of deaths mention more than one condition.

translation 2
94% ของผู้เสียชีวิตกล่าวถึงอาการมากกว่าหนึ่งอย่าง

ที่มา : https://www.cdc.gov/nchs/data/health_policy/covid19-comorbidity-expanded-12092020-508.pdf


การเสียชีวิตในอิตาลี

highlight 1
Over 99% of coronavirus patients in Italy who died had other health problems

translation 1
ผู้ป่วย โคโรน่าไวรัส มากกว่า 99% ในอิตาลีที่เสียชีวิตมีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ

highlight 2
The average age of the victims was 79.5,

translation 2
อายุเฉลี่ยของเหยื่อคือ 79.5

https://nypost.com/2020/03/18/over-99-of-coronavirus-patients-in-italy-who-died-had-other-illnesses/

อิตาลีรายงานผู้เสียชีวิตเพียง 4,000 ราย ‘เกิดจาก’ โควิด-19 ทำให้สหรัฐฯ ถูกรายงาน มีเพียง 6% เท่านั้นที่เสียชีวิตจากโควิด!

The Italian Higher Institute of Health has drastically reduced the country’s official COVID death toll number by over 97 per cent after changing the definition of a fatality to someone who died from COVID rather than with COVID.

Italian newspaper Il Tempo reports that the Institute has revised downward the number of people who have died from COVID rather than with COVID from 130,000 to under 4,000.

สถาบันสุขภาพระดับสูงของอิตาลี Italian Higher Institute of Health ได้ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อย่างเป็นทางการของประเทศลงได้อย่างมากกว่าร้อยละ 97 หลังจากเปลี่ยนคำจำกัดความของการเสียชีวิตเป็นบุคคลที่เสียชีวิตจากโควิด-19 แทนที่จะเป็นโควิด

หนังสือพิมพ์ อิล เทมโป ของอิตาลีรายงานว่าสถาบันได้ปรับลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ลง มากกว่าที่จะเป็นโควิดจาก 130,000 คนเป็นต่ำกว่า 4,000 คน

Of the of the 130,468 deaths registered as official COVID deaths since the start of the pandemic, only 3,783 are directly attributable to the virus alone.

จากจำนวนผู้เสียชีวิต 130,468 รายที่ลงทะเบียนเป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างเป็นทางการตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาด มีเพียง 3,783 รายเท่านั้นที่เป็นสาเหตุโดยตรงของไวรัส

ที่มา: https://www.newswars.com/italian-institute-of-health-drastically-reduces-its-official-covid-death-toll-number/

ที่มาต้นฉบับ (ภาษาอิตาลี) https://www.iltempo.it/attualita/2021/10/21/news/rapporto-iss-morti-covid-malattie-patologie-come-influenza-pandemia-disastro-mortalita-bechis-29134543/


การสนับสนุนโรงพยาบาล

hightlight
“Right now Medicare has determined that if you have a COVID-19 admission to the hospital you’ll get paid $13,000. If that COVID-19 patient goes on a ventilator, you get $39,000;

translate
“ตอนนี้ Medicare ได้พิจารณาแล้วว่าหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจาก COVID-19 จะได้รับเงิน 13,000 ดอลลาร์ หากผู้ป่วย COVID-19 สวมเครื่องช่วยหายใจ จะได้รับ 39,000 ดอลลาร์

ที่มา : https://www.foxnews.com/media/physician-blasts-cdc-coronavirus-death-count-guidelines


การย้ายผู้ป่วยมีเชื้อเข้า Home Care ใน New York City

Gov. Cuomo sent 6,300 COVID-19 patients to nursing homes during pandemic

รัฐบาล Cuomo ส่งผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 6,300 รายไปยังบ้านพักคนชราในช่วงการระบาดใหญ่

ที่มา : https://nypost.com/2020/07/08/cuomo-sent-6300-covid-19-patients-to-nursing-homes-amid-pandemic/


DRUG SCANDAL Care homes accused of using powerful sedatives to make coronavirus victims die more quickly as use rocketed 100%

Care Homes ถูกกล่าวหาว่าใช้ยากล่อมประสาท เพิ่มขึ้น 100% ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ป่วยโคโรน่าไวรัส ตายเร็วขึ้น


EP.1 – มนุษย์สร้างไวรัส

คลิปอธิบาย : https://rookon.com/?p=6417

highlight
NIH admits US funded gain-of-function in Wuhan — despite Fauci’s denials

translate
NIH ยอมรับว่าได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เพื่อ Gain of Function ในอู่ฮั่น แม้ว่าเฟาซีจะปฏิเสธก็ตาม

ที่มา : https://nypost.com/2021/10/21/nih-admits-us-funded-gain-of-function-in-wuhan-despite-faucis-repeated-denials/


นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก 22 ท่านตีพิมพ์เอกสารที่เน้นข้อบกพร่องในการทดสอบ PCR

Highlight

if someone is tested by PCR as positive when a threshold of 35 cycles or higher is used (as is the case in most laboratories in Europe & the US), the probability that said person is actually infected is less than 3%, the probability that said result is a false positive is 97%

Translate:
หากมีการตรวจโดย PCR เป็นบวก เมื่อใช้ค่า CT 35 รอบขึ้นไป (เช่นในกรณีในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา) ความน่าจะเป็นที่บุคคลดังกล่าวติดเชื้อจริงจะน้อยกว่า 3% ความน่าจะเป็น ผลบวกลวงคือ 97%

ที่มา : https://cormandrostenreview.com/report/

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : https://rookon.com/?s=pcr


ไม่มีหลักฐานว่าฟาวิพิราเวียร์ลดอัตราการเสียชีวิต

There is no evidence that Favipiravir decreases the fatality rate or the use of mechanical ventilation among moderate and severe patients with COVID-19.

ไม่มีหลักฐานว่าฟาวิพิราเวียร์ลดอัตราการเสียชีวิตหรือการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ระดับปานกลางถึงรุนแรง

ที่มา : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8335450/

HITAP

ประสิทธิผลของฟาวิพิราเวียร์ (favipiravir) EVIDENCE UPDATE ในการรักษาโควิด-19

ที่มา : https://www.hitap.net/wp-content/uploads/2021/08/HITAPfavipiravir.pdf


เสียชีวิตเนื่องจากความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์

Highlight
Not oxygen crunch, probes say deaths due to medical negligence, other factors

translate
ไม่ใช่ออกซิเจนตก การสืบสวนชี้ว่าเสียชีวิตเนื่องจากความประมาททางการแพทย์ ปัจจัยอื่นๆ

https://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/not-oxygen-crunch-probes-say-deaths-due-to-medical-negligence-other-factors/articleshow/84600641.cms


อินเดียจัด ไอเวอร์เม็กติน ชุดโฮม ทรีทเม้นท์

highlight
India Develops Ivermectin Home Treatment CV Kit for Less than $3 Per Person

translate
อินเดียจัด ไอเวอร์เม็กติน ชุดโฮม ทรีทเม้นท์ สำหรับโควิด ในราคาไม่ถึง 3 ดอลลาร์ต่อคน

ที่มา : https://www.europereloaded.com/india-develops-ivermectin-home-treatment-covid-kit-for-less-than-3-per-person/


สัมภาษณ์คุณหมอลิซ่า

วัคซีนในเด็ก โดยคุณแม่ที่เป็นแพทย์ – https://rookon.com/?p=6897


ผลิตภัณฑ์ คิดค้นโดยทีมคณะแพทย์ของ นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

Hap V ชมรายละเอียดและราคาที่นี้ –> Hap-V.com


ไวรัสไม่แพร่ในผู้ป่วยไม่มีอาการ

highlight
Asymptomatic spread of coronavirus is ‘very rare,’ WHO says

translate
องค์การอนามัยโลก กล่าว การแพร่กระจายของ โคโรน่าไวรัส ที่ไม่มีอาการนั้น ‘หายากมาก’

https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html


คลิปต่างประเทศ (เราคัดแต่ข้อมูลสำคัญๆ มาลง)

3 COMMENTS

  1. สรุปว่าไวรัสโควิด เกิดจากมนุษย์เป็นผู้ส้างขึ้น ยาพาวิฯ และอีกหลายตัวที่แพงๆ ไม่สามารถรักษาได้จริง วัคซีนที่มีในตอนนี้ไม่สามารถยับยั้งได้ แต่จะทำใหัคนที่ฉีดแล้วติดจะไม่มีอาการและแพร่เชื้อได้
    ผมสรุปได้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ อรรถพล

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.