มาตรการโควิด ทำให้มีผู้เสียชีวิต เพิ่มมากขึ้น

0
666

มาตรการโควิด ทำให้มีผู้เสียชีวิต เพิ่มมากขึ้น – โดย นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง | TikTok: https://vt.tiktok.com/ZGJUq1h1G/


การระบาดของโรคโควิด-๑๙ สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนในสังคมมากมาย ความตื่นตระหนก ดังกล่าว เกิดขึ้นเพราะความกลัวท่ีว่า ติดโควิดแล้ว “ตายได้” มาตรการต่างๆนานา จึงถูกกําหนดมาเพื่อ “ลด อัตราการตาย” ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเว้นระยะห่าง มาตรการปิดบ้านปิดเมือง ตลอดจนการระดฉีดวัคซีน มาตรการเหล่านี้ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล มีคนตกงานเพิ่มขึ้นมากมาย ธุรกิจรายเล็ก มากมายต้องปิดกิจการลงทุกคนยอมทําตามเพื่อเป้าหมายเดียวกัน “ลดอตัราการตาย” แต่หลังจากดําเนินการ มาครบสองปี เป้าหมายท่ีตั้งไว้ เป็นไปตามคาดหวังไหม?

จากข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๔ คนไทยเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ 563,650 ราย ในจํานวนนี้เป็นการเสียชีวิตจากโควิด-๑๙ 14,509 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ ถึง 62,212 ราย หรือเพ่ิมขึ้น 12.4% โดยในปี ๒๕๖๓ มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 501,483 ราย ในจํานวนนี้เสียชีวิตจากโรคโควิด-๑๙ 7,163 ราย ที่ น่าสนใจคือ หากเทียบกับปี ๒๕๖๒ ที่ยังไม่มีการระบาดของโรคโควิด-๑๙ในประเทศไทย อัตราตายในปี ๒๕๖๓ ลดลงประมาณ 1% ผิดจากปี ๒๕๖๔ ที่มีอัตราตายเพ่ิมขึ้นถึง 12% โดยท่ีแม้ว่าจะตัดจํานวนผู้เสียชีวิต จากโควิด-๑๙ ออกแล้วยังมีจํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุอื่นๆเพ่ิมข้ึนถึง 47,703 ราย

ในปี ๒๕๖๓ มาตรการต่างๆ ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาโควิด-๑๙ ไม่แตกต่างจากมาตรการในปี ๒๕๖๔ มีเพียงข้อเดียวที่ต่างกัน คือในปี ๒๕๖๓ ไม่มีการระดมฉีดวัคซีนในขณะที่ปี ๒๕๖๔ มีการระดมฉีดวคัซนีหน่ึง ร้อยล้านโดส

หากพิจารณาจํานวนผู้เสียชีวิตรายเดือนจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จะเห็นเริ่มเห็นความแตกต่าง ระหว่างจํานวนผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๖๔ กับปีอื่นๆ ความแตกต่างนี้จะเห็นชัดเจนมากขึ้นตามลําดับเดือนถัดๆมา ในเดือนสิงหาคมท่ีมีการระบาดสูงสุด จํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก ท่ีน่าสนใจคือ ภายหลังจากพีคสูงสุด ในเดือนสิงหาคม ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-๑๙ ก็ลดลงมาเป็นลําดับโดยตลอด ตรงกันข้ามกับยอดเสียชีวิต โดยรวมที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จํานวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนี้มาจากไหน มาตรการที่ใช้ในปี ๒๕๖๔ ต่างจากมาตรการที่ใช้ในปี ๒๕๖๓ อย่างไร ทําไมทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น

หากการอ้างบังคับใช้มาตรการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาโควิดเป็นไปเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของคนไทย ข้อมูลของปี ๒๕๖๔ ย่อมแสดงให้เห็นชัดว่ามาตรการเหล่านั้น “ล้มเหลว” ท่ีสําคัญ เป็นมาตรการล้มเหลวที่ทำ ให้ภาวะเศรษฐกิจซบเซาเป็นอย่างมากด้วย คําอ้างท่ีบอกว่า ยอมสูญเสียทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาชีวิต จึงเปน็ ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาล ผู้มีอํานาจ หรือ ข้าราชการที่มีความจริงจังและจริงใจในการ แก้ปัญหาของประเทศ จะทบทวนแนวทางการแก้ปัญหาท่ีผ่านมา และพิจารณาแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น การ ดึงดันในแนวทางเดิมโดยไม่มีการทบทวนข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น จะทําให้การแก้ปัญหาล่าช้า และสร้างความ เสียหายกับประเทศมากย่ิงข้ึน

จํานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด จํานวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-๑๙

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.